18 ngày Bắc Giang không có ca cộng đồng, chỉ còn 36 bệnh nhân điều trị