32 nhân viên y tế ở Bình Định lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch