5.400 doanh nghiệp bất động sản ra đời trong 9 tháng