6 giờ sáng xếp hàng mua bó rau: Người Sài thành quen nếp mới