61 thí sinh đạt điểm từ 29,5 trở lên trượt tất cả các nguyện vọng