8 địa phương thuộc Hải Dương cho học sinh lớp 12 đi học từ 8/3