8 sự kiện nổi bật trong hoạt động của Quốc hội năm 2019