9, 10 điểm/môn vẫn trượt nhiều ngành: Học sinh sốc