Afghanistan: EU và Đức không ủng hộ thành phần Chính phủ lâm thời