Ấm áp những chuyến xe 0 đồng cứu trợ miền Trung 'còn hàng thì còn chạy'