Anh điều chỉnh quy định với du lịch, Italy kiểm soát làn sóng thứ 4