Bắc Giang: Người về từ các tỉnh, thành phía Nam áp dụng như địa bàn có dịch ở cấp độ 4