Bắc Giang có điểm dịch mới, cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm gần 10 nghìn dân