Bạc Liêu: Ổ dịch tại Công ty thủy sản Tấn Khởi tiếp tục lan rộng