Bạc Liêu thành lập thêm các cơ sở thu dung, điều trị Covid -19