Bắc Ninh cho phép học sinh đến trường học tập từ ngày 24/9