Bác sĩ TP.HCM lên đường chi viện chống dịch Covid-19 ở tỉnh khác