Ban cán sự Đảng chính phủ: Phải chính danh trên mạng xã hội

 Bộ Thông tin chủ trì rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các mạng xã hội, cấp tên miền. Phân định rõ báo chí điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử.

Ban cán sự Đảng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng, Bộ Thông tin và truyền thông và các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc thực hiện Nghị quyết 35/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Trung ương, Ban cán sự Đảng Chính phủ giao nhiệm vụ Bộ TT&TT kiểm soát doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.

Theo đó, Ban cán sự Đảng Chính phủ giao Bộ trưởng, Bộ Thông tin và truyền thông chủ trì rà soát bổ sung, xây dựng, hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội.

Đồng thời, rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các mạng xã hội, cấp tên miền. Phân định rõ báo chí điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, yêu cầu tính chính danh trong việc sử dụng mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân. Kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, mạng xã hội, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Xây dựng các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển của internet và mạng xã hội. Thời gian, hoàn thành trong năm 2019-2020.

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với cấp ủy các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thời gian, hoàn thành trong quý II năm 2019.

Theo VIẾT LONG/Pháp luật TPHCM Link Gốc:           Copy Link
https://plo.vn/thoi-su/ban-can-su-dang-chinh-phu-phai-chinh-danh-tren-mang-xa-hoi-836066.html