Ban hành Quy chế tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI