Ban hành danh mục dịch vụ xuất nhập khẩu Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 01/2021/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Danh mục xuất nhập khẩu Việt Nam được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước. Áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác thống kê xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ theo quy định của Luật Thống kê 2015.

Theo đó, danh mục gồm 5 cấp. Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng hai chữ số từ 01-12. Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng. Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bằng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng. Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mã hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng. Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng.

Nội dung danh mục giải thích rõ những dịch vụ xuất, nhập khẩu gồm khái niệm, nhận dạng các hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ, dịch vụ thuộc phạm vi, không thuộc phạm vi thống kê dịch vụ xuất, nhập khẩu. Quyết định 01/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

Được biết, hồi tháng 11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là VCITS 2011) đến nay cần được sửa đổi, ban hành mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin thống kê phục vụ cho quá trình đàm phán, hội nhập, công tác thống kê xuất nhập khẩu dịch vụ cần phải được nâng cao, đảm bảo tính so sánh và các chuẩn mực quốc tế.

Nội dung của dự thảo danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được cập nhật, sửa đổi trên cơ sở phân loại danh mục dịch vụ mở rộng trong cán cân thanh toán quốc tế, phiên bản năm 2010 (EBOPS 2010) và phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế nước ta trong điều kiện hiện nay và phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Theo HT/Doanh nhân SG Link Gốc:           Copy Link
http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/ban-hanh-danh-muc-dich-vu-xuat-nhap-khau-viet-nam-1102959.html

Tags: xuất nhập khẩu  |  dịch vụ  |  Danh mục