Bằng mọi cách đưa lương thực vào vùng cô lập ở Phước Sơn trong ngày 1/11