Báo Nhân Dân vận động tặng quà người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19