Báo Saudi Arabia: Một trận thắng nhọc tuyển Việt Nam