Báo Thái Lan ca ngợi tuyển Việt Nam khi góp tiền cho đất nước chống Covid-19