Báo Thái Lan tức giận, dùng từ 'ớn lạnh' để nói về hành động mới của Văn Lâm