Báo Trung Quốc yêu cầu bóng đá nước nhà học tập Việt Nam, cảnh báo về tương lai khó khăn