Báo chí muốn phát triển, thực hiện sứ mệnh thì phải dùng công nghệ số