Bảo hiểm an toàn cho cán bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19