Bão lớn đổ bộ, nhiều tỉnh Trung Quốc dự báo thiệt hại nặng vì thiếu kinh nghiệm chống bão