Bão số 6 sẽ gây mưa lớn từ Quảng Trị đến Bình Định