Bão số 8 chưa vào đất liền, áp thấp nhiệt đới mới đã xuất hiện trên biển