Bắt nguyên tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn