Bế tắc vì quy định, sẵn nguồn điện nhưng không thể bán cho EVN