Bệnh nhân Scotland qua đời trong khi chờ xe cứu thương suốt 40 tiếng