Bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy: Giám đốc Bệnh viện đề xuất nhận kỷ luật khiển trách