Bị ghét cay ghét đắng trong phim, nhưng ngoài đời Trương Nguyệt lại cực kỳ dễ thương