Biểu dương 147 tình nguyện viên tôn giáo chống dịch