Bình Định-TP.HCM liên kết phát triển du lịch, thích ứng với COVID-19