Bình Dương: Thành lập Trạm Y tế lưu động tại Cụm công nghiệp Phú Chánh