Bình Dương sẽ phát triển trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực