Bình Dương thu hồi các trường hợp chi hỗ trợ trùng lặp