Bình Phước: Phong tỏa thêm 3 thôn có ổ dịch COVID-19 ở Bù Gia Mập