Bình Phước ban hành quy định mới đối với người đến và về từ ngày 24/10