Bình Phước thực hiện điều trị các ca F0 mức độ nhẹ tại nhà