Bộ Công an triển khai ứng dụng khai báo Covid-19, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư