Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm nhân sự