Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ trao trả tài sản, di vật của người tử vong do Covid-19