Bộ Y tế: Bệnh viện Tâm thần Trung ương I phải cung cấp bằng chứng vụ 'động' ma túy cho cơ quan điều tra