Bộ Y tế Thái Lan đưa ra mô hình dự báo, kiểm soát COVID-19