Bộ Y tế hướng dẫn quy trình xác minh thông tin tiêm chủng Covid-19 cho người dân